Hakuohjeet

Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 
PROJEKTITUKIHAUN TOIMINTAPERIAATTEET JA HAKUOHJEET 
Kestävä Lahti-säätiö | 15.5.2020 

Sisällys
1. Projektituen saajat
2. Projektituen tarkoitus ja kohde 
3. Projektituen jakoperusteet 
4. Projektituen hakeminen 
5. Projektitukihakemusten arviointi ja päätökset 
6. Projektituen maksaminen ja käyttö 
7. Projektin raportointi 

LAHTI – EUROOPAN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI 2021 -PROJEKTITUEN TOIMINTAPERIAATTEET JA HAKUOHJEET

Nämä toimintaperiaatteet ja hakuohjeet koskevat Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeen sidosryhmille tarjottavaa projektitukea, joka myönnetään Kestävä Lahti -säätiön toimesta. 

Ympäristöpääkaupungin projektitukea tarjotaan yhdistyksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinon harjoittajille, oppilaitoksille, kuntaorganisaatioille sekä yrityksille. Projektitukihaku avautuu 15.5.2020 ja toimii jatkuvan haun periaatteella vuoden 2020 loppuun asti tai niin kauan kuin ympäristöpääkaupunkiohjelmalla on jäljellä asiaan kohdennettavaa rahoitusta. Projektitukea haetaan greenlahti.rimbert.fi hakuportaalin kautta.

1. Projektituen saajat
Projektitukea voidaan myöntää 30 000 euroon asti yhdistykselle, yritykselle, yksityiselle elinkeinon harjoittajalle, oppilaitoksille sekä kuntaorganisaatioille. Projektituki voi kattaa enintään 80 % projektin kokonaiskustannuksista. 

Hakijana olevan yhdistyksen tulee olla rekisteröity.  Projektituen saajan on aina osoitettava projektin toimivan jollakin Päijät-Hämeen kunnan alueella. Projektirahoitusta myönnetään vain projekteille, jotka toteutetaan vähintään kahden eri tahon yhteistyössä. Projektituella rahoitettavien hankkeiden tulee toimintana olla uusia tai vakiintuneen toiminnan uusi muoto. Projektitukea voidaan myöntää myös hakijalle, jolle Lahden kaupungin muu palvelualue tai toimielin on jo myöntänyt avustuksen.

Kestävä Lahti-säätiön hallitus voi myöntää projektituen erityisillä perusteilla myös näistä säännöistä poiketen hankkeen kokonaisuuden kannalta tärkeisiin projekteihin.

2. Projektituen tarkoitus ja kohde
Ympäristöpääkaupungin projektituella edistetään ja tuetaan erilaisten sidosryhmien projekteja, tapahtumia, taiteellisia teoksia ja muuta yhteisöllistä toimintaa seuraavissa teemoissa:

 • Hiilineutraali arki: Projekti edistää ihmisten tietoa mahdollisuuksista tai käytännön valmiuksia elää elämää, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä.
 • Osallisuus: Projekti edistää paikallisten asukkaiden toimeliaisuutta ja osallistumismahdollisuuksia ympäristökaupungin toteuttamiseen.
 • Kiertotalous: Projekti lisää materiaalien ja raaka-aineiden uusiokäyttöä.
 • Luonto ja vesi: Projekti edistää luonnon monimuotoisuutta, luonnon- ja vesistöjen suojelua tai auttaa rakentamaan asukkaiden luontoyhteyttä.
Lisäksi rahoitettavien projektien tulee edistää vähintään yhtä Lahti Euroopan ympäristöpääkaupungin tavoitetta:

 • Sujuva ja hyvinvointia lisäävä arki: Projekti tuottaa iloa, lisää paikallisten ihmisten hyvinvointia tai tekee heidän arjestansa sujuvampaa.
 • Parhaat ratkaisut kestäviin kaupunkeihin: Projekti luo uusia kestäviä kaupunkeja palvelevia ratkaisuja tai levittää olemassa olevia ratkaisuja uusiin paikkoihin.
 • Ympäristöpääkaupungin näkyvyys: Projekti nostaa Lahden ja lähiympäristön profiilia ympäristöasioissa kansallisesti tai kansainvälisesti.
Projektitukea ei myönnetä vuosittaisiin toimintakuluihin, joihin kaupungin muu palvelualue tai toimielin on jo myöntänyt avustusta. Projektitukea ei myönnetä välitystoiminnasta tai tulon hankinnasta aiheutuviin menoihin, velkojen lyhennyksiin, kokouspalkkioihin, jäsenmaksuihin eikä alkoholin, tupakan tai muiden päihdyttävien aineiden hankintaan.

3. Projektituen jakoperusteet
Projektituki myönnetään ainoastaan hakemuksesta greenlahti.rimbert.fi hakuportaalin kautta.

Projektituen myöntämistä ja määrää harkittaessa otetaan huomioon ainakin seuraavat seikat:

 • projektin kuvaus ja talousarvio
 • hakijan sitoutuminen Lahti ympäristöpääkaupunki 2021 -teemoihin ja tavoitteisiin projektin toteutuksessa
 • viestintä ja asukkaiden osallistumisen mahdollisuudet
 • projektin pitkäjänteiset tulokset ja vaikuttavuus
 • projektituen saamisen tarve
 • hakijan valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muilta rahoittajilta saamat rahoitukset, avustukset ja avustuslainat sekä niiden käyttö

Kestävä Lahti -säätiö myöntää projektitukea de minimis -tukea koskevien sääntöjen perusteella. De minimis -tuella tarkoitetaan julkista tukea, jota säätelee Euroopan komissio (komission asetus 1407/2013). Toimijalle voidaan myöntää de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana.  De minimis -tukea saavan on itse seurattava saamansa tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea. De minimis -tukeen voi tutustua tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.


4. Projektituen hakeminen ja alustava päätöksentekoaikataulu
Projektitukihaku avautuu 15.5.2020 ja on jatkuvan haun periaatteella auki 31.12.2020 tai kunnes Kestävä Lahti -säätiöllä on jäljellä asiaan kohdennettavaa rahoitusta. Projektien arviointi, päätöksenteko, toteutus, maksatus ja raportointi jäsentyvät kuuden hakukierroksen mukaan:

- 1. hakukierros
 • Haku 15.5.–15.6.2020
 • Arviointi 16.–24.6.2020
 • Päätökset 26.6.2020
 • 1. Maksatus 10.7.2020 (70 % tuesta)
 • Toteutus 31.12.2020 mennessä
 • Puoliväliraportointi 30.9.2020 mennessä
 • Loppuraportointi 31.1.2021 
 • 2. Maksatus 15.2.2021 (30 % tuesta)

- 2. hakukierros

 • Haku 16.6.–30.9.2020
 • Arviointi 1.–16.10.2020
 • Päätökset 30.10.2020 
 • 1. Maksatus 13.11.2020 (70 % tuesta)
 • Toteutus 31.7.2021 mennessä
 • Puoliväliraportointi 31.3.2021 mennessä
 • Loppuraportointi 31.8.2021 
 • 2. Maksatus 15.9.2021 (30 % tuesta)

- 3. hakukierros

 • Haku 5.10.–31.12.2020
 • Arviointi 4.–15.1.2021
 • Päätöksenteko 29.1.2021
 • 1. Maksatus 12.2.2021 (70 % tuesta)
 • Toteutus 31.12.2021 mennessä
 • Puoliväliraportointi 30.6.2021 mennessä
 • Loppuraportointi 31.1.2022
 • 2. Maksatus 15.2.2022 (30 % tuesta)


Projektituki on haettavissa jatkuvan haun periaatteella 31.12.2020 asti. Projektitukihakemus tehdään sähköisesti greenlahti.rimbert.fi hakuportaalin kautta. Yhdistysten ja yhteisöjen projektitukihakemuksen voi täyttää vain nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt.

Hakemuksen tekijä (yhdistys, yhteisö) sitoutuu antamaan Kestävä Lahti-säätiön käyttämälle tilintarkastustoimistolle mahdollisuuden yhteisön hallinnon tarkastamiseen sekä palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

5. Projektitukihakemusten arviointi ja päätökset
Projektihakemusten soveltuvuutta ympäristöpääkaupungin tavoitteiden toteuttamiseen arvioidaan monipuolista asiantuntijaosaamista sisältävässä arviointiryhmässä, joka antaa suosituksen rahoitettavista hankkeista Kestävä Lahti-säätiön hallitukselle. Arviointiryhmä koostuu asiantuntijoista, jotka edustavat ympäristöpääkaupungin sisällöllisiä teemoja (ilmasto, osallisuus, kiertotalous sekä luonto ja vesi):

 1. Yliopiston lehtori Olli-Pekka Penttinen, Helsingin yliopisto (teema: luonto ja vesi)
 2. Erikoistutkija Anne Pässilä, LUT-yliopisto (teema: osallisuus ja innovaatiot ilmasto/kiertotalous)
 3. Johtava asiantuntija Sari Laine, Sitra (teema: ilmasto/kiertotalous)
 4. Liiketoimintakehittäjä Jukka Selin ja varaedustaja liiketoimintakehittäjä Johanna Kilpi-Koski, Lahden seudun kehitys LADEC (teema: elinkeinoelämä)
 5. Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin ja varaedustaja ympäristöjohtaja Elina Ojala, Lahden kaupunki (teema: luonto ja vesi)
 6. Nuorisovaltuuston edustaja Siiri Kankainen ja varaedustaja Matias Päivä, (teema: osallisuus)
 7. Ohjelmajohtaja Saara Vauramo, Kestävä Lahti-säätiö (kaikki teemat)
Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii ohjelmajohtaja ja muina valmistelijoina vuorovaikutussuunnittelija Emma Sulkanen sekä hankkeen projektisihteeri. Arviointiryhmän toimikausi päättyy 28.2.2022.

Valmistelussa pyydetään tarvittaessa toiminta-alueen kuntien asiantuntijoilta kannanottoja rahoitettavista hankkeista. Hakijoilta voidaan myös pyytää lisätietoja.

Päätökset rahoitettavista projekteista tekee Kestävä Lahti -säätiön hallitus. Säätiön hallitus tekee päätökset rahoitettavista hankkeista näiden ohjeiden kohdan 4 päätösaikataulun mukaisesti.

6. Projektituen maksaminen ja käyttö
Projektituesta maksetaan 70 % heti avustuspäätöksen tekemisen jälkeen, projektituen saajan tehtyä sähköisen maksatuspyynnön greenlahti.rimbert.fi hakuportaalin kautta. Maksatusten hakukierroskohtaiset aikataulut löytyvät kohdasta 4. Loput 30 % projektituesta maksetaan loppuraportin jättämisen ja hyväksymisen jälkeen. Projektituki maksetaan vain hakijan ilmoittamalle tilille. Projektitukea saa käyttää vain hakemuksessa ilmoitettuihin ja tämän toimintaperiaatteen mukaisiin menoihin. 

Mikäli projekti keskeytyy, hakijan tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@greenlahti.fi maksamisen keskeyttämiseksi tai päätöksen peruuttamiseksi.

Mikäli hakija on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai projektitukea ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, Kestävä Lahti-säätiön hallitus voi päätöksellään määrätä projektituen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun tuen takaisinperittäväksi. 

7. Projektin raportointi
Hyväksyttyjen hankkeiden puoliväliraportointi ja loppuraportointi tehdään sähköisesti greenlahti.rimbert.fi hakuportaalin kautta kunkin hakukierroksen määräaikojen (ks. kohta 4) puitteissa.

Puoliväliraportoinnissa kysytään hankkeen toiminnan ja viestinnän kannalta olennaisia tietoja, joita hyödynnetään Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeen viestinnässä. 

Rahoituksen saajan taloushallinnon henkilön on vahvistettava loppuraportin yhteydessä, että tilitetyt kustannukset sisältyvät rahoituksen saajan kirjanpitoon ja ovat rahoituksensaajan maksamia. Puoliväliraportoinnin tai loppuraportoinnin laiminlyönti johtaa myönnetyn projektituen takaisinperintään.

Projektista voidaan pyytää myös valokuvallista tai muuta aineistoa hyödynnettäväksi Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 viestinnässä.